Print PDF

Back to previous page
[picture: graduation cap & certificate]

I-Fundisa Fund yi-akhawunti yolondolozo yemfundo evuza iinzame zolondolozo ngebhonasi eyodwa. Nyaka ngamnye ulondolozo lwakho luyenyuka ngama-25% awongezelelekileyo ukuya kutsho kuma-R600 ngonyaka. Ibhonasi yongezwa kulondolozo lwakho ngonyaka. Ibhonasi yenziwe ukuba yenzeke ngomzamo wokuhlangana kukarhulumente kunye neenkampani ezahlukeneyo ezingamalungu e-ASISA kwaye iinjongo kukunceda ukuhlawulela abafundi abavela kwiintsapho ezinengeniso ephantsi imfundo ekumgangatho ophakamileyo neqinisekiswe ngabasemagunyeni kwikholeji karhulumente okanye eyunivesithi. Ukusukela ngowoku-1 Matshi 2013 uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na lwengeniso yomzi wakho yonyaka eli-R180 000 okanye ngaphantsi luza kusebenza kwiintsapho zabafundi abangabaxhamli be-akhawunti ye-Fundisa Fund. Oku kuthetha ukuba nabani na unokuvula i-akhawunti yeFundisa, kodwa ke umfundi oxhamlayo kutyalo-mali kufuneka abe uvela kusapho olungarholi ngaphezulu kwe-R180 000 ngonyaka.

Qalisa ukugcina ngoku

Cofa apha ukuze ufumanise okungakumbi ngeFundisa
Cofa apha ukuze ufumanise okungakumbi ngendlela yokuvula i-akhawunti yogcinomali yeFundisa