Friday, 18 August 2017
Print PDF
viagra ohne rezept auf rechnung in deutschland
 • kufuneka abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika;
 • kufuneka alethe ikhophi kamazisi wakhe oluhlaza futhi one bar-code noma isitifiketi sokuzalwa; futhi
 • kufuneka aqale ukufunda engakayihlanganisi iminyaka engu-35 ekolishi likawonkewonke noma enyuvesi esebenzisana nesikimu sosizo lwabafundi se-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Umuntu ongumtshali-zimali angazivulela futhi i-akhawunti ye-Fundisa Fund ukuze onge imali yokuzifundisa yena siqu esikhungweni semfundo ephakeme.

-->

Back to previous page

Ngubani ongavula i-akhawunti ye-Fundisa Fund?

Ngubani ongavula i-akhawunti ye-Fundisa Fund?

 • Noma ngubani oyisakhamuzi saseNingizimu Afrika noma ongumhlali ngokukanomphela ofuna ukusiza ngokufundisa omunye umuntu amthandayo, kuphela nje uma lowo mfundi engowaseNingizimu Afrika futhi imali engenayo emndenini womfundi ingeqi ku-R180 000 ngonyaka.
 • Asikho isidingo sokuthi ungaze ube ngumuntu ohlobene nalo mfundi. Ungaxhasa noma yimuphi umfundi ozikhethele yena uma kungukuthi imali yomndeni engenayo ayeqi ku-R180 000 ngonyaka owodwa.
 • Kudingeka ube noMzansi noma nenye i-akhawunti yemisebenzi yasebhange futhi ube nomazisi oluhlaza, one-bar code.
 • Yonke imali oyongayo iba ngeyakho kuze kufike isikhathi lapho isikhokhelwa khona ikolishi likahulumeni noma inyuvesi eyamukeleke kwabesikhwama sosizo lwabafundi, i-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) – okuyiyona ejensi kahulumeni ebhekene nokukhokhela izikhungo zezemfundo.
 • Kubalulekile ukuthi unganiki muntu imali ewukheshi ngaphandle kwezinkampani zama-unit trust noma amabhangi ongavula kuwo i-akhawunti ye-Fundisa Fund. Kufuneka uqinisekise ngaso sonke isikhathi ukuthi uthola irisidi njalo uma ufaka imali ku-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund.

Umfundi wakho omkhethile?

 • Kufuneka abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika;
 • Kufuneka alethe ikhophi kamazisi wakhe oluhlaza futhi one bar-code noma isitifiketi sokuzalwa.
 • Kufuneka aqale ukufunda engakayihlanganisi iminyaka engu-35 ekolishi likahulumeni noma enyuvesi esebenzisana nesikimu sosizo lwabafundi se-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
 • Umuntu ongumtshali-zimali angazivulela futhi i-akhawunti ye-Fundisa Fund ukuze onge imali yokuzifundisa yena siqu esikhungweni semfundo ephakeme.