Friday, 18 August 2017
Print PDF
zyban preise
 • umele abengummi welaseMzantsi Afrika.
 • umele anikeze ngekopi yencwadi yesazisi eluhlaza okanye isetifiketi sokuzalwa.
 • umele aqalise ukufunda ngaphambi kokuba abeneminyaka engama-35 ubudala, kwikholeji kawonkewonke okanye kwiyunivesiti esebenzisana ne-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Umtyalimali usenako nokuvula i-akhawunti yeFundisa Fund ukuze agcinele imfundo yakhe ephakamileyo.

-->

Back to previous page

Ngubani onokuvula i-akhawunti yeFundisa Fund?

Ngubani onokuvula i-akhawunti yeFundisa Fund?

 • Nawuphina ummi welaseMzantsi Afrika okanye umhlali wexesha elizeleyo onqwenela ukunceda ekufundiseni umntu amkhathaleleyo, oko nje umfundi engummi welaseMzantsi Afrika kwaye ingeniso yomzi yekhaya lomfundi ayidluli kwi-R180 000 ngonyaka
 • Akunyanzelekanga ukuba uzalane nalomfundi. Unokuxhasa nawuphina umfundi omkhethayo.  Ungaxhasa nawuphi na umfundi omkhethayo ukuba ingeniso yosapho lomfundi ayiyidluli i-R180 000 ngonyaka omnye.
 • Umele ukuba ubene-akhawunti yeMzantsi okanye enye eyeyeetranzekshini kunye nencwadi yesazisi eluhlaza ene-bar-code.
 • Yonke imali oyigcinayo yeyakho de ihlawulwe kwikholeji karhulumente okanye iyunivesiti eyamkelwayo yi-National Student financial Aid Scheme (NSFAS) – i-arhente karhulumente enembopheleleko yokuhlawula amaziko emfundo.
 • Kubalulekile ukuba unganikisi ngemali kuye nawuphina umntu ngaphandle kweenkampani zee-unit trust okanye iibhanki onokuvula kuzo i-akhawunti ye-Fundisa Fund. Ngalo lonke ixesha qinisekisa ukuba ufumana irisithi yayo nayiphina imali oyifaka kwi-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund.

Umfundi omkhethileyo

 • Umele abengummi welaseMzantsi Afrika.
 • Umele anikeze ngekopi yencwadi yesazisi eluhlaza okanye isetifiketi sokuzalwa.
 • Umele avele kusapho olunengeniso yomzi eli-R180 000 okanye ngaphantsi ngonyaka.
 • Umele aqalise ukufunda ngaphambi kokuba abeneminyaka engama-35 ubudala, kwikholeji karhulumente okan
 • ye kwiyunivesiti esebenzisana ne-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
 • Umtyalimali usenako ukuvula i-akhawunti ye-Fundisa Fund ukuze agcinele imfundo yakhe ephakamileyo.