Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Ukukhutshwa kwenkcazelo okungokomthetho

IFundisa Fund asiyomali ifakwe kwibhanki, kodwa yinkqubo yotyalomali eyintlanganisela (i-unit trust) eyindlela yokutyala imali ixesha elide. Ixabiso lotyalomali lwakho lisenokwehla okanye linyuke ebudeni bethuba lotyalomali. Indlela oluqhube ngayo utyalomali asisosalathiso sendlela oluzakuqhuba ngayo kwixesha elizayo. Ifundisa Fund inanisa ngexabiso elimisiweyo ngokomthetho, ekupheleni kosuku ngosuku olo. Ifundisa Fund inokuboleka imali ize ibolekise ngenye yempahla yayo ukuze ifumane ingeniso engakumbi. Ukuba kuye kwahlawulwa nayiphina ikhomishini okanye indlela yokukhuthaza intengiso, iyakuqukwa kwiindleko oyakuchazelwa ngazo. Ifundisa Fund imele ilawulwe ngokomthetho. Unokufumana inkcazelo yoko kutshiwo ngumthetho kwindawo owenza kuyo utyalomali lwakho. Ifundisa Fund iyakuthengiswa ngamalungu e-Association for Savings and Investment South Africa (ASISA). Ukuba awaneliswanga yindlela i-akhawunti yakho ephethwe ngayo, unokuqhagamshelana ne-ASISA ku-011 669 4900 okanye ku-021 673 1620 okanye uthumele i-email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ukuze ufumane uncedo.