Friday, 18 August 2017
Print PDF
cialis generika wo kaufen forum

Na ho hlokehang ho tswa ho moithuti eo o mo kgethileng?

Moithuti eo o mo kgethileng:

 • o lokela ho ba moahi wa Afrika Borwa;
 • o lokela ho fana ka khopi ya buka ya hae ya boitsebiso e tala e nang le metsero kapa setifikeiti sa tswalo; mme
 • o lokela hore a be a se a qadile ho ithuta ha a se a le dilemo tse 35 boholo, kholetjheng e ka tlasa mmuso kapa yunivesithing e sebetsang mmoho le National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Mobeeletsi hape a ka bula akhaonte ya Fundisa Fund bakeng sa ho bolokela thuto ya hae e phahameng.

-->

Back to previous page

Ke mang ya ka bulang akhaonte ya Fundisa Fund?

Ke mang ya ka bulang akhaonte ya Fundisa Fund?

 • Moahi kapa modudi ofe kapa ofe wa dinako tsohle wa Afrika Borwa ya batlang ho thusa ho ruta motho eo a mo tsotellang, ha feela moithuti eo e le moahi wa Afrika Borwa mme le kuno ya lelapa la moithuti e sa fete R180 000 ka selemo.
 • O lokela ho ba le akhaonte ya Mzansi kapa akhaonte efe kapa efe ya banka eo motho a kgonang ho kenya le ho ntsha tjhelete ho yona le buka ya boitsebiso e tala e nang le barcode .
 • Tjhelete yohle eo o e bolokang ke ya hao ho fihlela e leshwa kholejing kapa yunivesithing ya mmuso e dumeletsweng ke National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) lekgotla la mmuso le nang le boikarabelo ba ho lefa di-institjhushene tsa thuto.
 • Ho bohlokwa hore o se ke wa neha motho ofe kapa ofe tjhelete ntle le dikhampani tsa di-unit trust kapa dibanka moo o ka bulang akhaonte ya Letlole la Fundisa . Ka mehla etsa bonnete ba hore o fumana rasiti bakeng sa tjhelete efe kapa efe eo o e kenyang akhaonteng ya hao ya Letlole la Fundisa

Moithuti eo o mo kgethileng

 • O lokela ho ba moahi wa Afrika Borwa;
 • O lokela ho fana ka k opi ya buka ya hae ya boitsebiso e tala e nang le barcode kapa setifikeiti sa tswalo.
 • O lokela ho tswa lelapeng le amohelang kuno ya lelapa o etsang R180 000 kapa ka tlase ka selemo
 • O lokela hore a be a se a qadile ho ithuta ha a le dilemo tse 35 , kholejing e ka tlasa mmuso kapa yunivesithing e sebetsang mmoho le National Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
 • Motsetedi a ka nna a bula akhaonte ya Letlole la Fundisa bakeng sa ho bolokela thuto ya hae ya kholeji kapa yunivesithi.