Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Okuqikelelwa umthetho ukuthi kudalulwe

I-Fundisa Fund ayilona uhlelo lokufaka (deposit) imali ebhangi kodwa iwuhlelo lokutshala izimali ngokuhlanganyela (ngama-unit trust), okungukutshala izimali ngokubhekela isikhathi esiphakathi nendawo ukuya kweside. Kungenzeka i-value yemali oyitshalile yehle noma yenyuke ngesikhathi isatshaliwe. Indlela okusebenzeke ngayo ngesikhathi esidlule akuyona inkomba yemiphumela yekusasa. I-Fundisa Fund ihweba ngentengo ehambelana nemithetho, futhi ekupheleni kwalo lolo suku. I-Fundisa Fund kungenzeka iboleke imali futhi ibolekise namanye ama-asset ayo ukuze ithole ingeniso ethe xaxa. Uma kunekhomishini noma imali yenkuthazo ekhokhwayo, lokho kuzobalwa kulezo zindleko odalulelwe zona. I-Fundisa Fund kufuneka iphathwe ngokwemibandela yomthetho. Ulwazi lokuthi umthetho uthini ungaluthola kuleyo ndawo otshale kuyo izimali zakho. I-Fundisa Fund izodayiswa ngamalunga e-Association for Savings and Investment South Africa (ASISA). Uma ungagculisekile ngendlela okuphethwe ngayo i-akhawunti yakho, ungathintana nabe-ASISA kule nombolo: 011 669 4900 noma 021 673 1620 noma uthumele i e-mail kuleli kheli: elithi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ukuze uthole usizo.