Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Ho etsahalang ha moithuti a batla ho qala ho ithuta?

  • O lokela ho bolella khampani ya di-unit trust kapa banka eo o butseng akhaonte ya hao ya Fundisa Fund ho yona ha moithuti a se a itokiseditse ho ithuta.
  • Bona ba tla hlophisa setifikeiti sa kabo se bontshang hore ke bokae eo moithuti a ka e fumanang bakeng sa thuto ya hae. Tjhelete ena e botjwa ka tjhelete eo o e bolokileng, tjhelete ya bonase, le tswala e fumanweng peeletsong ya hao.
  • Moithuti o lokela ho nka setifikeiti sa kabo a se ise kholetjheng kapa yunivesithi moo a ngodisitseng teng.
  • Kholetjhe kapa yunivesithi e tla tsebisa Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ka dintlha tsa moithuti e be NSFAS e tleleima tjhelete ho Fundisa Fund lebitsong la moithuti e lefe ka ho otloloha kholetjheng e ka tlasa mmuso kapa yunivesithing moo moithuti a ngodisitseng teng.