Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Yini ezokwenzeka uma umfundi esefuna ukuqala ukufunda?

  • Uma lowo mfundi esekulungele ukuqala ukufunda, kufuneka wazise leyo nkampani yama-unit trust noma ibhangi owavula kulo i-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund.
  • Lezo zindawo-ke zizohlela ukuba uthole isitifiketi esikhombisa ukuthi yimalini ekhona engasetshenziswa yilowo mfundi emfundweni yakhe. Le mali yakhiwe yileyo mali osuke usuyongile, kube yimali yebhonasi kanye nenzalo esuke isitholwe yileyo mali osuke uyitshalile.
  • Umfundi kufuneka athathe leso sitifiketi aye naso kulelo kolishi noma inyuvesi lapho ebhalise khona.
  • Lelo kolishi noma inyuvesi izokwazisa i-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ngemininingwane yalowo mfundi futhi-ke i-NSFAS izokileyima imali kwi-Fundisa Fund, lokho ibe ikwenzela umfundi futhi izokhokha leyo mali ngqo kwikolishi likawonkewonke noma kuleyo nyuvesi abhalise kuyo lowo mfundi.
cialis kosten in der apotheke