Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Iyakukhula njani i-akhawunti yakho yeFundisa Fund?

  • Imali yakho ithenga ii-unit kwii-unit trust zengeniso.
  • Ezi-unit trust zenza utyalomali kwiibhondi zikarhulumente kunye needipozithi zebhanki. Uyakufumana inzala (ingeniso) kunye nokwanda okongezelekileyo kolutyalomali ekuhambeni kwexesha.
  • Ibhonasi oyakuyifumana iyakongezwa kwimali oyigcinileyo.
  • Uyakuthunyelelwa isiteyitimenti kanye ngonyaka, esibonisa ii-akhawunti ezimbini. I-akhawunti yokuqala iyakubonisa yonke imali egcinwe ngumtyalimali,ize eyesibini ibonise i-akhawunti yebhonasi kunye nesixa sebhonasi esongeziweyo okanye esicuthiweyo nyaka ngamnye.
  • Ibhonasi ibalwa ngo-Okthobha wonyaka ngamnye yaye iyakufakwa kwi-akhawunti yakho yebhonasi ngoJanyuwari wonyaka olandelayo.
  • Unokubona ukuba ugcino lweFundisa Fund lukhule njani ngokujonga amaxabiso ee-unit trust kwiphephandaba. Ixabiso le-unit yeFundisa Fund limele liphindaphindwe ngenani lee-unit onazo. – uyakubona ukuba zingaphi ii-unit onazo kwisiteyitimenti sakho.

Ii-unit trust zengeniso iFundisa etyale kuzo imali ziphethwe ngaba balandelayo:

[picture: pencil graph] [graphic: coronation logo]

[graphic: investec logo]

[graphic: old mutual logo]

[graphic: stanlib logo]

ab wann gibt es viagra generika