Friday, 18 August 2017
Print PDF
Back to previous page

Yimalini okudingeka uyonge?

[picture: piggy bank]
  • Imali encane ongayonga ngu-R40 ngenyanga.
  • Uvumelekile futhi ukonga imali engu-R40 noma ngaphezulu noma yingasiphi isikhathi.
  • Indlela engcono yokonga imali ngukwenza i-debit order (kudonswa imali kwi-akhawunti yakho) njalo ngenyanga.
  • Ukhumbule ukuthi yize ungonga noma yimalini othanda ukuyonga kwi-akhawunti yakho, yilowo R2 400 wokuqala kuphela ngonyaka ozokwazi ukuthola ibhonasi ngawo.
flüssigkeit viagra