Friday, 18 August 2017

How does Fundisa work?

 • You will receive a bonus each year as a reward for saving for a child’s education. The amount of the bonus can be as much as 25% (one quarter) of the money you save each year, to a maximum of R600 per child.
 • This means that if you save R100 a month for a year (R1200 a year), you will get another R300 a year towards paying for your child’s education.
Print PDF
viagra online bestellen erfahrungen

Na Fundisa e sebetsa jwang?

 • O tla fumana bonase selemo le selemo jwalo ka moputso wa ho bolokela thuto ya ngwana wa hao. Palo ya bonase e ka fihla ho 25% (kotara e le nngwe) ya tjhelete eo o e bolokang selemo le selemo, ho fihla boholong ba R600 ngwana ka mong.
 • Hona ho bolela hore ha o boloka R100 ka kgwedi bakeng sa selemo (R1 200 ka selemo), o tla fumana R300 e nngwe ka selemo bakeng sa ho lefela thuto ya ngwana wa hao.
 • Ha ho na moedi wa palo ya batho (babeeletsi) ba ka bolokang lebitsong la moithuti ya mong. Le ha ho le jwalo, boholo bo ka fuwang bonase bakeng sa moithuti ka mong selemo se seng le se seng ke R600 ho sa natswe palo ya babeeletsi.
 • Bakeng sa ho fumana boholo ba bonase ya R600, mobeeletsi o tla tshwanela ho boloka paloyohle ya R2 400 selemong seo.
 • Mmuso le dikhampani tsa di-unit trust ba dumellane ka ho tshehetsa projeke e ntseng e lekwa ya dilemo tse tharo ho bona hore na o batla ho bolokela thuto ya bana ba hao na. Ka hoo bonase e fuwa mobeeletsi ya tlileng pele. Ka hoo bao ba leng ba pele ho boloka tjhelete ka akhaonte ya Fundisa Fund ba tla ba ba pele ba ho fumana moputso, jwalo ka ha phulu ya dibonase bakeng sa projeke e ntseng e lekwa e le nyenyane.
 • Tjhelete ya bonase ha se ya hao – e ka sebediswa feela ke moithuti eo o bolokelang thuto ya hae.
 • Ha o batla ho ntsha tjhelete ya hao akhaonteng ya Fundisa Fund o ka kgona ho etsa jwalo, empa o tla lahlehelwa ke bonase ya 25% eo o neng o tla e fumana. Ha o batla ho nka tjhelete ya hao ho tla nka matsatsi a mabedi a ho sebetsa hore o e fumane ho tswa khampaning ya di-unit trust kapa bankeng moo o butseng akhaonte ya hao ya Fundisa Fund, ha o hloka ho nka tjhelete ya hao.
 • Ha moithuti a kgetha ho se tswele pele ka dithuto tsa hae, o ke ke wa fumana tjhelete ya bonase ntle le haebe o kgetha moithuti e mong ya tla nka sebaka sa eo.

Ha bonase e sa sebedisetswe ho lefela dithuto tsa moithuti ofe kapa ofe, moo o ke ke wa e fumana.

-->

Back to previous page

[graphic: question mark symbol]

Na Fundisa e sebetsa jwang?

 •  Ka 2007 Mmuso le dikhampani tseo e leng ditho ASISA ba dumetse ho tshehetsa porojeke ya teko  ya dilemo tse 3 ho bona haeba batswadi le bahlokomedi ba ne ba batla ho boloka tjhelete ya thuto e phahameng bakeng sa bana ba bona. Ho latela katleho ya porojeke ya teko, batho ba nang le seabo e leng Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupello, , National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) le Association for Savings and Investment South Africa (ASISA) mekgatlo ena e dumetse ho nka bohato ba pele ba polokelo ho ya boemong bo latelang le ho qala mokgahlelo wa bobedi wa Fundisa ka 1 Hlakubele 2013.
 • Ho tloha ka 1 Hlakubele 2013 ho tla sebediswa tlhahlobo ho bona haeba moithuti o tshwanelwa ke thuso ya mmuso malapeng a fumanang moputso o lekanang le R180 000 kapa ka tlase ka selemo, e tla sebetsa ho malapa a baithuti kaofela bao e leng majalefa a akhaonte ya Letlole la Fundisa.
 • Haeba motsetedi a sa amane le moithuti, sena se bolela hore teko ena ya kuno e ke ke ya sebetsa ho motsetedi ; e sebetsa feela malapeng a moithuti. Mang le mang a ka tsetela bakeng sa moithuti, haeba moithuti o tswa lelapeng le fumanang moputso o ka tlase ho R180 000 ka selemo.
 • Ba fumanang moputso o phahameng ba kgothalletswa ho tsetela bakeng sa bana ba tswang malapeng a fumanang moputso o tlase mme kahoo tlhahlobo ya ho bona tshwaneleho e ka se sebetse ho motsetedi. Letlole hape le etseditswe ho amohela bo-ramosebetsi ba ka ratang ho fana ka Fundisa jwalo ka benefiti bakeng sa bahiruwa ba sehlopha sena se hlahlojwang bakeng sa kuno ena.
 • Akhaonte ya motsetedi e tla fumana bonase selemo le selemo jwalo ka moputso wa ho bolokela thuto ya ngwana wa hao. Palo ya bonase e ka fihla ho 25% (kotara e le nngwe) ya tjhelete eo o e bolokang selemo le selemo, ho fihla ho maksimamo ya R600 ngwana ka mong.
 • Hona ho bolela hore ha o boloka R100 ka kgwedi bakeng sa selemo (R1 200 ka selemo), o tla fumana R300 e nngwe ka selemo bakeng sa ho lefela thuto ya ngwana wa hao.
 • Ha ho na tiiso ya hore o tla fumana bonase mme e abelwa batsetedi motheong wa ‘ya tlang pele, ke yena ya tla fumana moputso’. Hafeela ho na le tjhelete ka letloleng la bonase, bonase e tla abjwa selemo le selemo polokelong bakeng sa baithuti ba fetileng tekong ya kuno. Bonase e tshehetswa katjhelete ke Mmuso le dikhampani tsa praevete mme ka bobedi Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupello le ASISA ba itlamme hore ba tla tshehetsa Fundisa.
 • Teko ya kuno  e ke ke ya sebetsa malapeng a  baithuti a butseng akhaonte ya Fundisa pele ho la 1 Hlakubele 2013. Tefello ya bonase ya selemo le selemo e tla tswela pele e kengwa bakeng sa batsetedi bana. Ditefello tsa bonase kaofela ho batsetedi  bana di tla leshwa haeba moithiti a ngodisa yunivesithing kapa kholejing ya mmuso ha nako e fihla ya hore moithuti a ngodise bakeng sa thuto ya hae e phahameng. Tefello ya bonase ho baithuti bana bao malapa a bona e seng a teko ena ya kunoe tla tshehetswa ka ditjhelete e tswang dinthong tsa ASISA.
 • Ha ho na moedi wa palo ya batho (batsetedi ) ba ka bolokang lebitsong la moithuti ya mong. Le ha ho le jwalo, boholo bo ka fuwang bonase bakeng sa moithuti ka mong selemo se seng le se seng ke R600 ho sa natswe palo ya batsetedi .
 • Bakeng sa ho fumana maksimamo ya bonase ya R600, motsetedi o tshwanetse ho boloka paloyohle ya R2 400 selemong seo.
 • Tjhelete ya bonase ha se ya motsetedi – e ka sebediswa feela ke moithuti eo motsetedi a bolokelang tjhelete bakeng sa thuto ya hae.
 • Haeba o batla ho ntsha tjhelete ya hao akhaonteng ya Letlole la Fundisa o ka kgona ho etsa jwalo, empa o tla lahlehelwa ke bonase ya 25% eo o neng o tla e fumana. H o tla nka matsatsi a mabedi a ho sebetsa hore o fumane tjhelete ya hao ho tswa khampaning ya di-unit trust kapa bankeng moo o butseng akhaonte ya hao ya Letlole la Fundisa , haeba o hloka ho nka tjhelete ya hao.
 • Haeba moithuti a kgetha ho se tswele pele ka dithuto tsa hae, o tla lahlehelwa ke bonase ena ntle le haeba o kgetha moithuti e mong ya tla nka sebaka sa eo.
 •  Haeba bonase e sa sebedisetswe ho lefella dithuto tsa moithuti ofe kapa ofe o tla lahlehelwa ke yona.