Friday, 18 August 2017
Print PDF
cialis generika 20mg wirkung-->

Back to previous page

[picture: graduation cap & certificate]

Fundisa Fund yi-akhawunti yokonga ebhekela imfundo futhi enenhlobo yebhonasi yohlobo lwayo yodwa. Le bhonasi iyinani lokwengezela elingu-25% lemali oyongayo ukufinyelela ku-R600 ngonyaka owodwa. Ibhonasi ifakwa phezu kwemali oyongayo ngonyaka. Le bhonasi yakhiwe ngokusebenzisana phakathi kukahulumeni kanye nezinkampani ezihlukene ezingamalungu e-ASISA futhi kuhloswe ngayo ukwelekelela abafundi abavela emindenini enemali engenayo ephansi ukuthi bakhokhele iziqu ezinesitifiketi eziseqophelweni eliphezulu ekolishi likahulumeni noma enyuvesi. Kusukela ngomhla 1 Mashi 2013 kuzokwenziwa uphenyo olusemthethweni lokuhlola isimo sezimali semali engenayo emndenini ngonyaka ka-R180 000 noma ngaphansi luzosebenza emindenini yabafundi abenziwe abazuzimali yaleyo akhawunti yeSikwama seFundisa. Lokhu kusho ukuthi noma ubani angayivula i-akhawunti yeFundisa, kodwa umfundi osizakalayo ekutshalweni kwemali kufanele ukuba ubuya emndenini ongaholi ngaphezu kuka-R180 000 ngonyaka.

Qala ukonga khona manje

Cofoza lapha ukuze uthole ulwazi olubanzi nge-Fundisa
Cofoza lapha ukuze uthole ukuthi ungayivula kanjani i-akhawunti yokonga ye-Fundisa