Friday, 18 August 2017
Print PDF
tadalafil 20mg günstig kaufen

Qala ho boloka hona jwale

Tobetsa mona ha o batla ho tseba haholwanyane ka Fundisa
Tobetsa mona bakeng sa ho batlisisa ka moo o ka bulang akhaonte ya polokelo ya Fundisa
Tobetsa mona ho bula foromo ya kopo ya Fundisa Fund

-->

Back to previous page

[picture: graduation cap & certificate]

Letlole la Fundisa ke akhaonte ya polokelo ya thuto e putsang boiteko ba ho boloka e nang le dibonase tse ikgethang. Selemo le selemo polokelo ya hao e hodiswa ka 25% e ekeditsweng ho fihla ho maksimamo ya R600 ka selemo. Bonase e kengwa hodima dipolokelo tsa hao tsa selemo le selemo. Bonase e entswe hore e kgonahale ka mosebetsi o kopanetsweng pakeng tsa Mmuso le dikhampani tse fapaneng tsa ditho tsa ASISA mme sepheo sa yona ke ho thusa baithuti ba tswang malapeng a amohelang kuno e tlase hore a lefelle dithuto tse dumeletsweng tsa boleng bo phahameng kholejing kapa yunivesithing ya mmuso. Ho tloha ka 1 Hlakubele 2013 ho tla sebediswa tlhahlobo ho bona haeba moithuti o tshwanelwa ke thuso ya mmuso malapeng a fumanang moputso o lekanang le R180 000 kapa ka tlase ka selemo, e tla sebetsa ho malapa a baithuti kaofela bao e leng baamohedi ba akhaonte ya Letlole la Fundisa. Sena se bolela hore e mong le e mong a ka bula akhaonte ya Fundisa, empa moithuti ya fumanang dibenefiti matseteng ana o lokela ho tswa lelapeng le sa amoheleng moputso o ka hodimo ho R180 000 ka selemo.

Qala ho boloka hona jwale

Tobetsa mona ha o batla ho tseba haholwanyane ka Fundisa
Tobetsa mona bakeng sa ho batlisisa ka moo o ka bulang akhaonte ya polokelo ya Fundisa